Aanbod voor Sociale Zaken & welzijnsorganisaties

IAMNess biedt zowel groeps- als individuele maatwerktrajecten voor klanten van Sociale Zaken. Dit zodat zij gebruik kunnen maken van Psychodynamische Therapie, Coaching & Training. Deze trajecten worden complementair ingezet naast lopende re-integratietrajecten of als onderdeel van nog in te zetten re-integratietrajecten. Tevens kunnen de psychodynamische trajecten als voortraject worden ingezet om de belastbaarheid van klanten te vergroten ten aanzien van re-integratie naar betaalde arbeid. Dit zodat deelnemers daarna kunnen doorstromen naar een re-integratietraject gericht op werk. Daarnaast laat de praktijk regelmatig zien dat deelnemers ook vanuit een traject bij IAMNess rechtstreeks uitstromen naar een betaalde baan.

Naast trajecten voor klanten, biedt IAMNess ook trainingen voor professionals.

Werkwijze IAMNess

Therapie voor gedupeerden kindertoeslagenaffaire

Het verband tussen onverwerkt trauma en stagnatie van re-integratie

Jarenlange werkervaring bij Sociale Zaken en daarvoor binnen de re-integratiebranche, heeft mij laten zien dat onverwerkt (transgenerationeel) trauma de hoofdoorzaak is van langdurige stagnatie van re-integratie naar betaalde arbeid en/ of maatschappelijke participatie. Door onverwerkt trauma ontstaan vaak problemen op verschillende leefdomeinen en is er sprake van chronische stresssituaties. Hierdoor hebben klanten van Sociale Zaken nauwelijks tot geen ruimte om vanuit hun gezonde deel te functioneren en beslissingen te nemen. Zij leven als het ware continu vanuit hun overleefmechanisme met de daarbij behorende belemmerende patronen. Men loopt dan vast in het dagelijks leven met als gevolg lage eigenwaarde, weinig tot geen zelfvertrouwen, wantrouwen en klachten zoals depressies, angsten en paniekaanvallen. Hierbij ontstaan vaak langdurige psychosomatische klachten waardoor naast de verlaagde psychische belastbaarheid ook de fysieke belastbaarheid ten aanzien van re-integratie afneemt. Chronische stress zorgt namelijk o.a. voor cortisol aanmaak. Op de langere termijn is dit ziekmakend voor het lichaam.

IAMNess heeft de visie dat als klanten vanuit zelfbeschikking kunnen werken aan psychische gezondheid middels psychodynamische therapie voor of tijdens hun re-integratietraject, dit zal leiden tot duurzame verbetering van belastbaarheid ten aanzien van re-integratie naar werk. Autonomie van de deelnemers is dan ook een van de belangrijkste speerpunten van IAMNess.

Door Psychodynamische Therapie vindt o.a. trauma- en/ of rouwverwerking plaats. Deelnemers van trajecten van IAMNess, ervaren een significante verbetering ten aanzien van hun klachten. Eigenwaarde wordt vergroot, zelfvertrouwen en gevoel van zingeving wordt hervonden. Waar voorheen geen ruimte was voor groei is nu sprake van intrinsieke motivatie om verder te groeien en te ontwikkelen. Deelnemers hebben weer toekomstperspectief en zetten actief stappen richting een betaalde baan tijdens hun vervolgtrajecten. Hierdoor vindt doorstroom plaats naar vrijwilligerswerk en leerwerktrajecten of rechtstreekse uitstroom naar een betaalde baan.

Werkwijze IAMNess

IAMNess werkt met een persoonlijke aanpak vanuit een holistische visie. Bewustwording en transformatie van fysieke, mentale, emotionele en energetische blokkades, is de basis voor leven vanuit heel zijn en authenticiteit. Mentaal, emotioneel en fysiek gezond zijn zorgt voor welzijn en draagkracht.

Het uitgangspunt is het principe dat alles met elkaar verbonden is. Er wordt binnen de aanpak dan ook gekeken naar verbanden en samenhang in het kader van een groter geheel met betrekking tot de hulpvraag. Zo wordt er binnen de trajecten ook systemisch gekeken en gewerkt. Door systemisch te werken krijgen deelnemers de gelegenheid om niet alleen vanuit zichzelf maar ook vanuit een groter geheel te kijken naar de oorsprong van hun klachten. Hierdoor worden klachten vanuit een diepere laag behandeld waarmee een duurzaam resultaat wordt behaald. Er ontstaat beweging van slachtofferschap naar eigenaarschap. Innerlijk leiderschap wordt hervonden en vergroot. Door de systemische aanpak heeft het persoonlijke resultaat ook een positief effect op de leef- en (toekomstige) werkomgeving van deelnemers.

IAMNess hanteert tijdens de behandeltrajecten een integrale aanpak naast de psychodynamische therapie, coaching en training. Er wordt tijdens de trajecten dus integraal gewerkt als het gaat om de begeleiding van deelnemers. IAMNess zoekt hierbij, indien gewenst, de samenwerking op met verschillende afdelingen binnen Sociale Zaken, WMO, huisartsen, eventuele andere behandelaren en/ of welzijnsorganisaties. (Uiteraard met toestemming van betreffende deelnemers)

Therapie voor gedupeerden van de Kindertoeslagenaffaire

IAMNess is in 2021 door professionals van Stichting Welzijn Capelle benaderd om expertise te bundelen en in te zetten voor de groep Lotgenotencontact in Capelle in den IJssel.

De professionals die het Lotgenotencontact hebben opgezet, ontdekten tijdens de bijeenkomsten dat een aantal deelnemers niet alleen stelselmatig getraumatiseerd zijn door de Toeslagenaffaire. Er is ook sprake van transgenerationeel trauma met als rode draad huiselijk geweld, misbruik en/ of financieel trauma binnen het familiesysteem.

Aan de andere kant zaten bij IAMNess deelnemers in traject wegens PTSS klachten, ontstaan na andere ingrijpende gebeurtenissen in een hun leven. Bij aanmelding was nog niet duidelijk dat ook zij zwaar gedupeerd waren door de Toeslagenaffaire. Gaandeweg de behandeltrajecten, ontdekte ik dat bij een aantal cliënten oude trauma- ladingen stelselmatig (onwetend/ onbedoeld) tijdens gesprekken met medewerkers van de Belastingdienst en andere instanties, gerestimuleerd werden. Ook hier heeft de dader-slachtofferdynamiek binnen familiesystemen zich maatschappelijk herhaald, waarbij de daderdynamiek zich nu via de Toeslagenaffaire manifesteerde.  Dit heeft bij hen jarenlang tot gevolgen als suïcidale pogingen, automutilatie, angst- en paniekklachten, zware depressies en/ of lichamelijk ziektes, geleid.

Deze bevindingen hebben geleid tot een bloeiende samenwerking tussen Stichting Welzijn Capelle en IAMNess. Zo kunnen we gezamenlijk de deelnemers van de groep Lotgenotencontact in Capelle, zo goed mogelijk faciliteren in wat zij nodig hebben. Dit zodat zij weer vanuit zelfbeschikking met vertrouwen het leven aan kunnen gaan. Een van de onderdelen, waar deelnemers gebruik van mogen maken, is Psychodynamische Therapie bij IAMNess. Op deze manier worden deelnemers door de Gemeente Capelle aan den IJssel (via Meldpunt Kinderopvangtoeslag), in de gelegenheid gesteld om vanuit verschillende lagen te werken aan herstel van klachten na jarenlange (her-)traumatisering en verlies.

Werk je als professional bij een andere gemeente of instantie en verleen je diensten of hulp aan mensen die ook vastlopen in hun leven vanwege de gevolgen van deze affaire? Of ben je werkzaam als holistisch coach of therapeut? Neem dan contact op met IAMNess. We wisselen graag expertise en ervaringen uit en zoeken hierbij graag de samenwerking op om dit werk zoveel mogelijk te verspreiden.